logo
拉取客户标签信息
拉取客户标签信息到本地数据仓库中
积分:200
RestCloud
评分:80
14
拉取用户服务记录
拉取用户服务记录到本地数据仓库中
积分:200
RestCloud
评分:80
14
更新客户标签信息
更新客户标签信息
积分:200
RestCloud
评分:80
9
推送客户标签信息
推送客户标签信息
积分:200
RestCloud
评分:80
4
删除客户标签信息
删除客户标签信息
积分:200
RestCloud
评分:80
5
拉取客服列表
拉取客服列表
积分:200
RestCloud
评分:80
4
推送客服信息
推送客服信息
积分:200
RestCloud
评分:80
5
更新客服信息
更新客服信息
积分:200
RestCloud
评分:80
5
删除客服信息
删除客服信息
积分:200
RestCloud
评分:80
6